TECHNOLOGIE OXIDATIVNÍ FOTOCYKLIZACE VEDOUCÍ K [N]FENACENŮM

V roce 2016 byla společnosti LACH-NER s.r.o. schválena dotace na projekt:

Název projektu: Technologie oxidativní fotocyklizace vedoucí k [n]fenacenům

Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004669

Tento projekt je financován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, podprogram APLIKACE a je zaměřen na vývoj zařízení k provádění fotocyklizačních reakcí vedoucích k různým derivátům karbo- a hetero[n]fenacenů. Aparatura bude koncipována v průtočném režimu, aby plně dostačovala pro následnou produkci ve větším měřítku. Součástí projektu budou také práce spojené s optimalizacemi reakčních podmínek pro syntézu jejich prekurzorů.

Výrazné snížení produkčních cen umožní široké uplatnění těchto molekul v aplikacích, jako jsou molekulární funkční vrstvy (OFET, OLED, DSSC, OPV) a speciální polovodivé polymery. Firma Lach-Ner jako jediná na světě již v současné době nabízí jejich izomerní formy - heliceny. Rozšířením produktové řady takto specializovaných molekul se její konkurenční výhoda ještě znásobí, což může mít dopad na její další zviditelnění a postavení na poli globálního trhu.