Obchodní podmínky

Poslední aktualizace 01.01.2024

EOBECNÉ OBCHODNÍ A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O

 

 1. KLADNÍ USTANOVENÍ

 

1.1. Tyto všeobecné obchodní a záruční podmínky (dále jen „Všeobecné podmínky“) upravují vztahy při dodávkách zboží (dále jen „předmětu plnění“) firmou Lach-Ner s.r.o. (dále jen „dodavatel“) odběratelům a jsou závazné pro veškerý obchodní styk mezi dodavatelem a odběratelem. Odchylná písemná ujednání účastníků mají přednost před ustanovením těchto všeobecných podmínek.

1.2. Signováním právně závazných aktů směřujících k založení závazkového vztahu mezi dodavatelem a odběratelem ve věci dodávky předmětu plnění dodavatelem akceptují účastníci, že jejich vzájemný závazkový vztah se bude řídit režimem obchodního zákoníku.

1.3. Definice základních pojmů

 

Pro účely těchto všeobecných podmínek je:

-          plátce odběratel, který uzavírá závazkový vztah s dodavatelem, ale pořizuje předmět plnění s tím, že jej bude používat příjemce,

-          příjemce uživatelem předmětu plnění, který byl odběratelem písemně zplnomocněn k převzetí předmětu plnění a ke všem dalším jednáním v souvislosti s jeho používáním,

-          prodejce zaměstnanec dodavatele pověřený zastupováním dodavatele při obchodním jednání.

 

 1. CENA PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

 

2.1. Ceníky a katalogy vydávané dodavatelem jsou informativní a jsou vždy platné k termínu vydání. Dodavatel si vyhrazuje právo změnit cenu předmětu plnění bez předchozího písemného oznámení. Nevyžaduje-li to jiná forma písemných ujednání, která je nadřazená VOP. Dodavatel nezodpovídá za chyby vzniklé při tisku obchodních a technických materiálů.

2.2. Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH, eventuelně bez spotřební daně v zákonné výši (SPD). K uvedeným cenám v ceníku bude připočteno DPH a SPD dle platných právních předpisů, popřípadě další náklady spojené s dodávkou zboží. Dopravné je účtováno zvlášť. 

2.3. Pro upřesnění ceny, dodací parity a specifikace předmětu plnění je odběratel oprávněn si vyžádat cenovou nabídku (dále jen „nabídka“), jejíž platnost je 30 kalendářních dnů ode dne vystavení, není-li uvedeno jinak.

 

 1. OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ

 

3.1. Jednotlivé obchodní případy se uzavírají na základě písemných objednávek odběratele, zaslaných poštou, elektronickou formou (e-mail), faxem nebo prostřednictvím internetového obchodu. Ve výjimečných případech též na základě ústní anebo telefonické objednávky. Pro cenovou kalkulaci předmětu plnění platí ceny uvedené v platné písemné nabídce dodavatele nebo ceny uvedené v ceníku dodavatele platné v okamžiku přijetí objednávky.

 

3.2. Objednávka musí obsahovat tyto základní náležitosti:

- obchodní firmu (resp. název) a sídlo odběratele, telefonické spojení; je-li odběratel fyzickou osobou, pak uvádí jméno, příjmení, bydliště a místo podnikání, podnikatel zapsaný v obchodním rejstříku uvede též údaj o tomto zápisu, včetně spisové značky, podnikatel nezapsaný v obchodním rejstříku uvede údaj o zápisu do jiné evidence, v níž je zapsán,    

- osobu, oprávněnou v dané oblasti jednat jménem odběratele, IČ a DIČ odběratele (je-li registrován jako plátce DPH);

- jednoznačné určení předmětu plnění a jeho množství, dodací podmínky (místo a termín), odpovědnou osobu pro převzetí předmětu plnění a případné další specifické požadavky na předmět plnění.

3.3. Po obdržení objednávky zašle dodavatel odběrateli písemné či elektronické potvrzení objednávky. Dodavatel považuje objednávku jako závaznou jejím potvrzením a tímto okamžikem vzniká závazkový vztah.

3.4. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce odběratele nemůže dodavatel splnit, zašle odběrateli znovu nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko odběratele.

3.5. Dodavatel si vyhrazuje právo na složení zálohy, a to zejména v případě, kdy jde o objednávku nestandardního předmětu plnění nebo objednávku nového odběratele. Dodací lhůta, uvedená v potvrzení objednávky, začíná běžet po uhrazení zálohy objednatelem.

3.6. V případě větších dodávek předmětu plnění, či specifických podmínek, za nichž má být plnění uskutečněno, resp. požaduje-li to některý z účastníků, mohou účastníci uzavřít zvláštní smlouvu na předmět plnění s odkazem na znění těchto Všeobecných podmínek.

3.7. Podmínky pro prodej chemikálií se řídí zákony ve znění pozdějších předpisů - č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích a č. 167/1998 Sb. o návykových látkách.

 

 1. DODACÍ PODMÍNKY

 

4.1. Dodávky předmětu plnění budou dle dostupnosti produktů a provozních možností dodavatele realizovány v termínu uvedeném v potvrzené objednávce pokud nejsou jinak definovány odběratelem.

4.2. Předpokládaný termín dodání je uveden v potvrzení objednávky. Dodavatel může ve výjimečných případech termín plnění prodloužit, musí však neprodleně na tuto změnu upozornit odběratele.

4.3. Není-li sjednáno jinak, je místem plnění sídlo dodavatele anebo místo plnění, uvedené na objednávce.

4.4. Dodací parita objednaného zboží se řídí podle platných pravidel Incoterms.

4.5. Nepřevezme-li odběratel předmět plnění z důvodů ležících na jeho straně (např. není i přes předem dohodnutý termín přítomna odběratelem určená osoba), nese odběratel náklady spojené s opakovaným dodáním v plné výši.

4.6. Pokud si zákazník nevyzvedne objednané zboží, nebo neumožní jeho dodávku na požadované místo plnění, je dodavatel oprávněn účtovat skladné, 0,1% hodnoty nevyzvednutého zboží za den.

4.7. Odběratel je povinen předmět plnění převzít a neprodleně zkontrolovat soulad množství a typu předmětu plněni s dodacím listem nebo fakturou.

4.8. Zjistí-li odběratel při převzetí zboží zjevné poškození obalů produktů, je povinen tuto skutečnost neprodleně sdělit dodavateli anebo doručiteli zásilky a písemně ji uvést na dodacím listu dodavatele nebo přepravním listu spediční služby v případě externí dopravy. Pozdější reklamace tohoto typu nelze dodavatelem uznat jako oprávněné.

4.9. Při zjištění rozdílu v množství a druhu předmětu plnění je odběratel povinen tuto vadu reklamovat neprodleně u dodavatele. Pokud odběratel zjistí vnější vady na zboží, musí dodavateli prokázat, že tyto vady mělo zboží již v době převzetí. V takovém případě má zákazník nárok tyto nedostatky a odchylky reklamovat a žádat o nápravu u dodavatele.

4.10. Při dopravě chemických látek a jejich směsí se přihlíží k jejich klasifikaci, označování a balení dle rozhodnutí ES č. 1272/2008. Dodávky jsou obvykle realizovány vozidly  smluvních přepravců v souladu se zásadami platné  ADR.  V případech využití služeb externích dopravců, přechází nebezpečí škody na tyto přepravce a na zákazníka v souladu s platnými dodacími podmínkami INCOTERMS.

 

 1. STORNOVÁNÍ OBJEDNÁVKY ODBĚRATELEM

 

5.1. Po přijetí objednávky dodavatelem dle článku 3.3. je třeba změnu objednávky či její stornování projednat s příslušným prodejcem.

5.2. Dodavatel je oprávněn vyúčtovat odběrateli storno poplatek až do výše 50% ceny předmětu plnění anebo její stornované části na pokrytí nákladů účelně vynaložených v souvislosti se změnou nebo stornováním objednávky.

 

 1. PLATEBNÍ PODMÍNKY A PŘECHOD VLASTNICKÝCH PRÁV

 

6.1. Obvyklé platební podmínky při dodávkách standardního sortimentu dodavatele jsou platba fakturou se splatností do 17 kalendářních dní od převzetí předmětu plnění. Jiné platební podmínky je možné sjednat v rámcové, resp. kupní smlouvě, nebo na základě jednání s dodavatelem.

6.2. V případě, že odběratel objednává u dodavatele poprvé, může být dodavatelem požadována předplatba v plné výši před předání předmětu plnění, a to až na první 3 objednávky, není-li sjednáno jinak. Pokud je předmět plnění nestandardního charakteru, může být objednávka odběratele přijata a potvrzena až po složení zálohy odběratelem ve výši minimálně 50% z ceny nestandardního předmětu plnění.

6.3. V případě, že odběratel neprovede ve lhůtě splatnosti uvedené na faktuře vystavené dodavatelem úhradu, je dodavatel oprávněn účtovat odběrateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky včetně DPH za každý den prodlení. 

6.4. Povinnost odběratele uhradit svůj závazek vůči dodavateli řádně a včas je splněna datem připsání placené částky na účet dodavatele uvedeným na faktuře.

6.5. Nebezpečí vzniku škody na předmětu plnění přechází na odběratele okamžikem jeho převzetí, nebo předání předmětu plnění pravními smluvnímu přepravci okamžikem, kdy odběratel odmítl předmět plnění bezdůvodně převzít nebo okamžikem, kdy odběratel předmět plnění nepřevzal z důvodů ležících na jeho straně. Až do úplného zaplacení ceny plnění je předmět plnění ve vlastnictví dodavatele.

6.6. Odběratel není oprávněn převést na třetí osobu závazky vůči dodavateli bez jeho předchozího písemného souhlasu.

 

 1. RUKA

 

7.1. Dodavatel poskytuje záruku na jednotlivé zboží s výjimkou těch, na které neposkytuje záruku výrobce, nebo bylo jinak vyčleněno ze záručních podmínek.

7.2. Délka záruční doby může být pro jednotlivé předměty plnění rozdílná a je vyznačena v dodacím listu, případně na původním obalu předmětu výrobku.

7.3. Ze záruky vzniká odběrateli právo na bezplatné odstranění vad, na něž se záruka vztahuje; v případě vady neodstranitelné vzniká odběrateli právo na výměnu zboží stejných parametrů.

7.4. Záruka se vztahuje pouze na vady, které mají svůj původ ve výrobě, v použitém materiálu či způsobu zpracování zboží dodavatelem. Dodavatel je povinen plnit své závazky vyplývající ze záruky pouze tehdy, pokud odběratel není v prodlení s úhradou ceny předmětu plnění.

7.5. Záruka se nevztahuje na změny v kvalitě předmětu plnění způsobené jeho obvyklým užíváním a nevztahuje se na vady, kvůli kterým byla sjednána jeho nižší cena, dále se nevztahuje na vady vzniklé v důsledku používání, které je v rozporu s užíváním, resp. skladováním dle bezpečnostního listu, a na vady vzniklé další nesprávnou manipulací nebo skladováním.

7.6. Záruční doba je definována jako "exspirace" v dodacím listu. U některých materiálů je v analytickém certifikátu uveden termín pro retestování materiálu. Bude-li zboží v rámci záruční doby vyměněno, pak vyměněné zboží bude mít záruční dobu po zbytek původní záruční doby reklamovaného zboží, nebude-li výslovně uvedeno jinak.

7.7. Při uplatnění reklamace je vždy nutno předložit:

 1. a) doklady o zakoupení zboží, kterými jsou faktura nebo jiný účetní doklad a současně dodací list
 2. b) reklamované zboží, které je kompletní včetně dokumentace a v původním obalu
 3. c) je třeba uvést, o jakou vadu jde a jak se projevuje.

7.8. Při neoprávněné reklamaci (nebude-li zjištěna oznámená vada nebo půjde-li o závadu nespadající do záruky) je odběratel povinen před převzetím zboží uhradit vzniklé náklady na přepravu a prohlídku.

 

 1. REKLAMAČNÍ ŘÁD

 

Kupující - fyzická nebo právnická osoba, která nakupuje výrobky/ služby za účelem vlastního užití nebo dalšího prodeje.

Prodávající - společnost Lach - Ner, s.r.o., zastoupená pověřeným pracovníkem.

Zboží - hotový výrobek nebo služba, které byly předmětem Kupní smlouvy (Smlouvy o dílo) mezi kupujícím a prodávajícím.

 

Reklamace může být uznána za oprávněnou pouze při splnění těchto podmínek:

 

 1. a) kupující musí vždy předložit originál dokladu potvrzujícího nákup zboží nebo služby,
 2. b) vždy musí být specifikována konkrétní vada,
 3. c) zboží musí být skladováno, používáno nebo aplikováno vsouladu s příslušnou dokumentací ke zboží a technickými normami a bezpečnostními předpisy,
 4. d) zboží musí být používáno nebo aplikováno s odbornou péčí, ve zvláštních případech, ve kterých tak ukládá zákon, musí být zboží aplikováno odbornou osobou mající k příslušné činnosti oprávnění,
 5. e) zboží nesmí být používáno v podmínkách, které svou povahou použití zboží vylučují,
 6. f) vada nebyla způsobena živelnou pohromou, povětrnostními vlivy, při přepravě zajišťované kupujícím, špatnou manipulací či násilným poškozením.

 

Při nesplnění reklamačních podmínek a nedodržení postupů reklamace podle tohoto reklamačního řádu nebude reklamace uznána. V takovém případě je prodávající oprávněn požadovat od kupujícího náhradu účelně vynaložených nákladů, které mu v souvislosti s reklamací vznikly.

 

 

8.1 Vady zboží

Kupující je povinen prohlédnout zboží při jeho převzetí, případně ihned po dodání do místa určení, je-li zboží přepravováno dopravcem. Zjistí-li kupující vady zboží bezprostředně po jeho dodání do místa určení, je povinen s dopravcem sepsat škodní protokol (zápis do dodacího listu), popř. zajistit potřebnou fotodokumentaci, které jsou pak součástí dokladů požadovaných prodávajícím při reklamaci. Kupující je povinen reklamovat vady neprodleně po jejich zjištění.

 

 

Reklamace se vztahují na následující vady zboží (služby):

 

 1. a) zjevné vady - vady, které kupující zjistí při přejímce zboží, kterou je povinen provést při
  převzetí dodávky a jsou následovné:
 • výrobky viditelně nesplňující kvalitativní a kvantitativní požadavky dané ustanovením Kupní smlouvy - potvrzené objednávky,
 • záměna sortimentu.

 

Pokud kupující zjistí vadu až při aplikaci zboží (v průběhu doby záruky), je povinen o tom ihned informovat prodávajícího. Reklamace nemusí být uznána v plném rozsahu, jestliže zboží bude použito i přes jeho vadnost. K reklamaci je nutné předložit a sdělit prodávajícímu další podklady a informace požadované prodávajícím a nutné pro vyřešení takové reklamace, např.: vzorek reklamovaného zboží, detaily týkající se aplikace zboží, způsob skladování zboží, fotodokumentaci, apod...

 

 1. b) skryté vady - vady, které kupující nemohl zjistit při přejímce zboží a které byly zjištěny v   průběhu doby záruky např. (nesplnění deklarovaných parametrů, vlastností, atd.).

 

 

Reklamace se nevztahují na následující případy:

 

 • vady výrobků, na které byla při nákupu zboží poskytnuta sleva,
 • vady výrobků, o kterých kupující v době uzavření smlouvy věděl nebo s přihlédnutím        k okolnostem, za nichž byla smlouva uzavřena, musel vědět,
 • zjevné vady výrobků, které nebyly kupujícím oznámeny ihned při převzetí dodávky,
 • skryté vady výrobků, které nebyly oznámeny prodávajícímu ihned po jejich zjištění,
 • vady výrobků, vzniklé vlivem vnějších událostí, které nezpůsobil prodávající (např. nedodržení předepsaných podmínek skladování, použití nebo manipulace apod.).

 

 

8.2 Nároky z vad zboží

Zjevné vady

V případě oprávněných reklamací zjevných vad poskytuje prodávající kupujícímu následující náhrady:

1) opravu,

2) výměnu vadného zboží za náhradní, bezvadné,

3)  finanční vyrovnání (formou dobropisu),

4)  poskytnutí přiměřené slevy z kupní ceny,

5) v případě záměny či množstevní vady lze tento rozpor řešit  dohodou s následující      výměnou, případně doplněním chybějícího zboží v co nejkratším možném termínu,      event. vrácením neobjednaného zboží zpět.

 

Skryté vady

V případě oprávněných reklamací skrytých vad poskytuje prodávající kupujícímu následující náhrady:

1) opravu,

2) výměnu vadného zboží za náhradní, bezvadné,

3) poskytnutí přiměřené slevy z kupní ceny,

4) finanční vyrovnání (formou dobropisu).

 

8.3 Uplatnění a způsob řešení reklamace

Kupující uplatní reklamaci výrobku, příp. dodávky zboží buď písemným oznámením, e-mailem nebo osobně u obchodního zástupce, nebo v sídle firmy.

  

Kupující je povinen k uplatněné reklamaci předat reklamované zboží:

 • v případě zjevných vad ihned při přejímce zboží,
 • v případě skrytých vad ihned po jejich zjištění, avšak nejpozději v době dané expirační dobou.

 

Kupující při reklamaci předloží platný doklad o nákupu zboží spolu s dalšími doklady či informacemi nutnými k vyřízení reklamace (dodací list, fakturu, příjmový pokladní doklad, škodní protokol, prodejku za hotové, apod.). Příslušný pověřený pracovník firmy Lach-ner, s.r.o je povinen sepsat reklamaci do Servisní zakázky a Servisního listu ve firemním informačním systému a vyrozumět kupujícího o přidělení čísla reklamace. Reklamace bude ze strany prodávajícího řešena neprodleně a v případě sporných reklamací nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace u prodávajícího, pokud se obě strany nedohodnou jinak (např. pokud povaha reklamace vyžaduje účast soudního znalce, jiného výrobce atd.).

 

 1. OBALY

 

9.1. Ceny nevratných obalů jsou zahrnuty v ceně. Povinnost zpětného odběru těchto obalů a  odpadu z těchto obalů dle zákona 477/2001 Sb. zajišťuje autorizovaná firma EKO-KOM na základě smlouvy č. EK-F00025924.

9.2 Vratné obaly jsou definovány v dokumentu "Typy a hodnoty vratných obalů“ a jsou odběrateli fakturovány spolu s dodávkou chemikálií, které jsou do těchto obalů plněny. Počet obalů, jejich typ a evidenční čísla jsou uvedena na vratce a dodacím listě, které vystavuje dodavatel k dodávce předmětu plnění a předkládá odběrateli k potvrzení při předávce dodávky. Vyfakturované vratné obaly je dodavatel povinen odebrat zpět a dobropisovat v původní hodnotě, pokud bude vrácení požadováno odběratelem během 60ti dnů od vystavení dodacího listu. Právo odběratele vrátit uvedené obaly zaniká uplynutím lhůty 60 dnů ode dne dodání obalů.

9.3 Vratné obaly je možno vrátit dodavateli pouze nepoškozené, zbavené zbytků původního obsahu a nekontaminované jinými materiály. Akceptovatelné je opotřebení vyplývající z přirozeného a odpovídajícího užívání. Obaly nesmí jevit známky neúměrného znečištění. Případné dodatečné náklady na vyčištění může dodavatel požadovat na odběrateli. Dodavatel je oprávněn snížit částku dobropisovanou za vrácené obaly o náklady, související s nadměrným opotřebením, neúměrným znečištěním, poškozením či nekompletností vrácených obalů, případně vratku obalů z tohoto důvodu zcela odmítnout.

9.4 Obaly odběratel přebírá od dodavatele podpisem dodacího listu. Dodavatel prohlašuje, že předal obaly ve stavu způsobilém k řádnému užívání a odběratel  tuto skutečnost potvrzuje svým podpisem dodacího listu. Obaly dodavatel přebírá nazpět od odběratele podpisem vratky, na které je uvedeno vrácení obalů.

9.5 Zákon o obalech č.477/2001 ve znění pozdějších předpisů ukládá vést evidenci o pohybu všech opakovaně používaných obalů. Z tohoto důvodu požaduje dodavatel vracení obalů s průvodním dokladem (dodací list, vratka atd.). Průvodní doklad musí obsahovat tyto údaje: datum vystavení, přesný název obalu, počet kusů a číslo dodacího listu nebo faktury, na  které byl obal dodán.

9.6 Náklady spojené s navrácením původních obalů dodavateli hradí odběratel, v případě dalšího závozu materiálu je možno dodávku spojit se zpětným odběrem vratných obalů, v tomto případě nejsou náklady spojené s dopravou uplatňovány.

 

 1. ODPOVĚDNOST

 

10.1. Dodavatel odpovídá odběrateli za škodu způsobenou mu zaviněným porušením povinností vyplývajících pro dodavatele z toho závazkového vztahu. Dodavatel zejména neodpovídá odběrateli za škodu, která mu vznikne v důsledku:

- užíváním předmětu plnění jinou osobou než odběratelem, či jím pověřeným subjektem

- nesprávného nebo neadekvátního používání předmětu plnění

- užití předmětu plnění v jiném než doporučeném prostředí

10.2. Účastníci tohoto závazkového vztahu neodpovídají, vedle případů stanovených příslušným zákonem, za porušení závazků způsobených vyšší mocí, tj. okolnostmi nastalými nezávisle na vůli účastníků, které nebylo možno ani s vynaložením veškerého možného úsilí odvrátit, resp. jsou objektivně neodvratitelnou náhodou.

 

 1. OBECNÁ USTANOVENÍ

 

11.1. Dodavatel je oprávněn odstoupit od tohoto závazkového vztahu v případě, že odběratel je v prodlení s úhradou finančních částek dle těchto Všeobecných podmínek po dobu delší než 30 kalendářních dní. Dodavatel je dále oprávněn realizovat výhradu vlastnictví dle těchto Všeobecných obchodních podmínek.

11.2. Práva a povinnosti vyplývající z tohoto závazkového vztahu se řídí českým právním řádem. K řešení případných sporů určují účastníci v závislosti na věcné příslušnosti Krajský soud v Praze nebo Okresní soud pro Prahu – východ. 

11.3. Text těchto Všeobecných podmínek je zveřejněn na Internetu na www.lach-ner.com

11.4. Odběratel je srozuměn s tím, že závazkový vztah vznikající při poskytování plnění a založený okamžikem akceptace odběratelem vystavené objednávky dodavatelem, se řídí těmito Všeobecnými podmínkami.

11.5. Tyto Všeobecné podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 21. 6. 2018.

Ochrana osobních údajů

Poslední aktualizace 01.01.2024

Zpracování osobních údajů

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) upozorňujeme, že v rámci registrace na našem webu jste dali souhlas se zpracováním vašich údajů. Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat.

 

Informace o správci osobních údajů:

Obchodní firma: Lach-Ner, s.r.o.
IČO: 26295474
DIČ: CZ26295474
Sídlo: Neratovice, Tovární 157, PSČ 277 11

Informace o pověřenci pro ochranu osobních údajů:

Eva Skaláková
E-mail: skalakova@lach-ner.com

Ochrana oznamovatele (WHISTLEBLOWING)

Poslední aktualizace 01.01.2024

K zajištění etických standardů podnikání přijalo vedení společnosti Lach-Ner, s.r.o. systémová opatření ke snížení rizika neetického nebo protiprávního jednání.

Horká linka pro oznamovatele je určena k zajištění anonymity oznamovatele a k jeho ochraně před sankcemi, diskriminací nebo jinými odvetnými opatřeními.

Příslušnou osobou za společnost Lach-Ner, s.r.o. byla jmenovaná paní Eva Skaláková.

Oznamování nekalých praktik může učinit kdokoli prostřednictvím:

 • Zabezpečené e-mailové adresy whistleblowing@lach-ner.com
 • Písemně na adresu zaměstnavatele: Eva Skaláková - whistleblowing, Lach-Ner, s.r.o., Tovární 157, 27711 Neratovice
 • Telefonicky na tel: +420 728 380 484 nebo osobně ve čtvrtek od 10:00 do 14:00